۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تهیه مصالح ساختمانی

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تهیه مصالح ساختمانی

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تهیه مصالح ساختمانی