۳۸۹۲ مزایده – شرکت طرح و سامان امواج کیش – ضایعات تخریب ساختمان

۳۸۹۲ مزایده – شرکت طرح و سامان امواج کیش – ضایعات تخریب ساختمان

۳۸۹۲ مزایده – شرکت طرح و سامان امواج کیش – ضایعات تخریب ساختمان