۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تعمیرات تصفیه خانه

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تعمیرات تصفیه خانه

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تعمیرات تصفیه خانه