۳۸۹۲ مناقصه – شرکت سازه گستر سایپا – ایاب و ذهاب

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت سازه گستر سایپا – ایاب و ذهاب

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت سازه گستر سایپا – ایاب و ذهاب