۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تجهیزات ایمنی

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تجهیزات ایمنی

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – تجهیزات ایمنی