۳۸۹۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجاره بیل مکانیکی

۳۸۹۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجاره بیل مکانیکی

۳۸۹۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجاره بیل مکانیکی