۳۸۹۲ مناقصه – باغداری و زراعت مشهد – پوشش پلاستیکی سقف

۳۸۹۲ مناقصه – باغداری و زراعت مشهد – پوشش پلاستیکی سقف

۳۸۹۲ مناقصه – باغداری و زراعت مشهد – پوشش پلاستیکی سقف