۱۸۲۰ مزایده – شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان- فروش انواع سيم مسي اسقاطي

آگهي مزايده عمومي شماره ۹۴/۶۵   ۱- نام مزايده‌گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان ۲- موضوع مزايده : رديف موضوع مزايده شماره مزايده تاريخ برگزاري مزايده ساعت برگزاري مزايده ۱ مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي ۹۴/۶۵ ۲۲/۱۲/۹۴ ۳۰/۸ صبح ۳– زمان دريافت اسناد مزايده  : ازتاريخ چهارشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۹۴لغايت ۱۷/۱۲/۹۴ در ساعات […]

آگهي مزايده عمومي

شماره ۹۴/۶۵

 

۱- نام مزايده‌گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

۲- موضوع مزايده :

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

تاريخ برگزاري مزايده

ساعت برگزاري مزايده

۱

مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي

۹۴/۶۵

۲۲/۱۲/۹۴

۳۰/۸ صبح

۳– زمان دريافت اسناد مزايده  : ازتاريخ چهارشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۹۴لغايت ۱۷/۱۲/۹۴ در ساعات اداري

۴- آدرس محل خريد و تحويل اسناد : اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي شركت توزيع برق استان اصفهان

۵- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

۶- زمان تحويل اسناد : حداكثر يك ساعت قبل از زمان بازگشايي اسناد مزايده (جدول فوق)

۷- محل برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان

۸- ضمانتنامه شركت در مزايده : سپرده لازم براي شركت در مزايده به مبلغ ۱۰ % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر براي مدت سه ماه و قابل تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷

۹- شركتهاي مجاز به حضور در اين مزايده عبارتند از :

الف ) شركتهاي توليدكننده سيم و كابل داراي مجوز از شركت توانير

ب ) شركتهاي ذوب فلزات داراي مجوز فعاليت در زمينه موضوع مزايده از حراست كل شركت توانير

۱۰- هزينه درج آگهي مزايده در صفحاتداخلي روزنامه هاي مناقصه مزايده و عصر رسانهبعهده برنده مزايده مي‌باشد.

۱۱- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۱۳-۳۶۲۷۳۰۱۱ داخلي ۲۷۰ واحد مناقصات وقراردادها تماس حاصل نمايند.

 ۱۲- اسناد و مدارك كاملاين مزايده درسايتهاياينترنتي ذيل نيزقابل دسترسي مي‌باشد

۱- سايت معاملات توانير با آدرس http://tender.tavanir.org.ir

۲- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir

۳ – سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir

 

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

امور تداركات و انبارها