۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – سیستم میترینگ

۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – سیستم میترینگ

۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – سیستم میترینگ