۳۸۹۴ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری عملیات احداث و بهسازی پارک قشقایی

مناقصه واگذاری عملیات احداث و بهسازی پارک قشقایی مرحله سوم (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه سوم جلسه ۲۰۴ مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا عملیات احداث و بهسازی پارک قشقایی را از طریق مناقصه‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی […]

مناقصه

واگذاری عملیات احداث و بهسازی پارک قشقایی

مرحله سوم (نوبت اول)

شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه سوم جلسه ۲۰۴ مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا عملیات احداث و بهسازی پارک قشقایی را از طریق مناقصه‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

 * مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۲

* مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت بر روی سامانه ستاد: از ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۶/۷/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۲ ضمناً ضمانتنامه شرکت در مناقصه باید در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری گردد.

 *تاریخ گشایش اسناد: رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ در محل شهرداری شهرضا

*به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پیشنهاددهندگان باید حداقل ۵% مبلغ پایه مناقصه را ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به‌حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف لاک و مهرشده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.