روزنامه مناقصه مزایده ۳۸۹۵ (۰۲٫۰۷٫۰۱)

👇🏻👇🏻 ۰۰۳۸۹۵

👇🏻👇🏻

۰۰۳۸۹۵