۳۸۹۶ مناقصه – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – احداث ایستگاه اندازه گیری

مناقصه – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – احداث ایستگاه اندازه گیری

مناقصه – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – احداث ایستگاه اندازه گیری