۳۸۹۷ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران – ارائه خدمات مراقبتی و حفاظتی

مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران – ارائه خدمات مراقبتی و حفاظتی

مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران – ارائه خدمات مراقبتی و حفاظتی