۳۸۹۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش – انجام بخشی از کارها و خدمات موردنیاز

فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۲۴-۱۴۰۲ شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۵۰ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق […]

فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۲۴-۱۴۰۲

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۵۰ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۲-موضوع مناقصه: انجام بخشی از کارها و خدمات موردنیاز در سطوح شغلی مختلف: کارشناسی (فنی، اداری و مالی)، تکنسین فنی، تایپیست، نامه‌رسان، اپراتور تلفن، مسئول و متصدی دفتری، راننده خودروی سبک و سنگین، راننده جرثقیل، کارگر ساده و فنی با استفاده از ۳۸ نفر نیروی انسانی.

۳- مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه براي دريافت و خرید اسناد اين مناقصه، حداکثر تا ساعت ۱۶:۱۵ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ باید از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب جاري ۸۱۸۴۰۲۵۸۶۶۰۰۱ بانك سامان شعبه شهرری واريز تا بتوانند اسناد را به‌صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

۴-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ ۱۳۲٫۱۸۶٫۴۱۳٫۱۱۱ ریال و از محل اعتبارات جاری.

۵- مدت اجراي كار: ۱۲ ماه شمسی.

۶- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه:

۶-۱- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه رادارند.

۶-۲- ارائه گواهینامه شمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از وزارت کار و امور اجتماعی.

۶-۳- مرتبط بودن اساسنامه شرکت‌کننده با موضوع مناقصه.

۶-۴-داشتن گواهی صلاحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.

۷- مبلغ‌ تضمين‌ شركت‌ در مناقصه‌: به ميزان ۴٫۲۵۵٫۵۹۲٫۳۹۴ ریال می‌باشد که شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند به‌صورت واريز نقدي به‌حساب جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ و شماره شبا ۰۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰IR نزد بانك ملی شعبه بلوار شهرری يا ضمانتنامه بانكي و يا چک‌بانکی تضميني به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهيه و تضمین مذکور، علاوه بر بارگذاری در بخش تعیین‌شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، به‌صورت اصل در پاکت الف درج گردیده و لاک و مهرشده تا آخرین‌مهلت ارائه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت و آب و فاضلاب منطقه شش تهران تحویل گردد.

۸-مهلت و محل تحويل پيشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را تا ساعت ۱۶:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ در سامانه ستاد الکترونیک دولت ارائه و بارگذاری (به‌صورت الکترونیکی) و همچنین پاکت الف را به‌صورت فیزیک تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران نمایند.

۹- تاریخ گشايش پاکت‌های ارزیابی‌کیفی: ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲

۱۰- محل و زمان گشايش پاکت‌های (الف، ب، ج): دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲

۱۱- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

 ۱۲- نشاني سايت ها: -سایت ستاد الکترونیکی دولت: setadiran.ir.www – سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir – سايت آب و فاضلاب مهندسي كشور www.nww.ir– سايت آب و فاضلاب منطقه ۶ t6ww.tpww. ir.www

-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر» موجود است. مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱