۳۸۹۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه يك – خريد، حمل، بارگيري و باراندازي لوله داكتيل

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی همزمان شماره ۳۷-۱۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران در نظر دارد مناقصه «خريد، حمل، بارگيري و باراندازي لوله داكتيل يكسر تايتون يكسر اسپيكات و متعلقات به طول ۱۱۶۵۸ متر به همراه ۱۹۴۳ حلقه واشر مربوطه جهت استفاده در خطوط آبرساني در محدوده شركت آب و فاضلاب […]

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی همزمان

شماره ۳۷-۱۴۰۲

شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران در نظر دارد مناقصه «خريد، حمل، بارگيري و باراندازي لوله داكتيل يكسر تايتون يكسر اسپيكات و متعلقات به طول ۱۱۶۵۸ متر به همراه ۱۹۴۳ حلقه واشر مربوطه جهت استفاده در خطوط آبرساني در محدوده شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران» به شماره “۲۰۰۲۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۳۵ را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا گشایش پيشنهادات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به‌صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

  1. مواعد زماني:

تاريخ انتشار فراخوان: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه­شنبه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲

– مهلت دريافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲

مهلت ارسال پيشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲

زمان بازگشايي پاكات: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ در محل سالن كنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار.

۲٫٫ مدت‌زمان اجراي كار: از تاريخ ابلاغ قرارداد به مدت سه ماه شمسي.

  1. شرايط شرکت‌کنندگان:

۱- رضایت‌نامه كتبي از خريداران (كارفرمايان) قبلي.

۲- ارائه مداركي دال بر تحويل پروژه‌های قبلي.

۳- ارائه تصوير اساسنامه شركت و روزنامه رسمي ثبت شركت كه بايد نوع فعاليت موضوع مناقصه را شامل گردد.

۴- ارائه تصوير كليه تغييرات و آخرين تغييرات صاحبان امضا (روزنامه رسمي).

۵- تصوير گواهی‌نامه ثبت‌نام موديان مالياتي.

۶- ارائه ليست و مدارك مثبته حداقل يك پروژه انجام‌شده مرتبط با موضوع مناقصه با اعلام حجم ريالي و نام خريدار.

۷- تائيديه استانداردهاي مورد عمل.

۸- ساير مستندات و مدارك موردنیاز جهت ارزیابی‌کیفی (همزمان).

  1. مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۴٫۱۷۵٫۰۰۹٫۳۰۰ ریال (چهار ميليارد و يكصد و هفتاد و پنج ميليون و نه هزار و سيصد ریال) ميباشد كه می‌توانند به‌صورت فيش واريز نقدي به‌حساب جاري ۳۰۰۳۱۱۹۷۷۱۸۸۱۲ و به شماره شبا ۳۲۰۶۰۰۳۰۰۳۰۱۱۰۹۷۷۱۸۸۱۰۰۲IR بانك قرض‌الحسنه مهر ايران شعبه وليعصر و يا ضمانتنامه معتبر بانكي به همان مبلغ به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران تهيه و در بخش تعیین‌شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند. پاكت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شركت همزمان به‌صورت فيزيكي تحويل دبيرخانه گردد.
  2. محل تأمين اعتبار: بودجه جاري (طرح‌های غير عمراني).
  3. ساير شرايط: به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه خريد اسناد مناقصه قابل‌برگشت نمی‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  4. نشاني سایت‌های اينترنتي: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور http://www.nww.ir و ملي مناقصات http://iets.mporg. ir و آبفاي منطقه يك www.t1ww.tpwww.co.ir و ستاد ايران www.setadiran.ir مي باشد.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفايل تامين كننده/مناقصه گر موجود است. مركز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱