۳۸۹۷ مزایده – شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران – فروش ۱۷ قطعه زمین در شهر پرند

  اصلاحیه آگهی ۰۶/۱۴۰۲ موضوع: فروش ۱۷ قطعه زمین در شهر پرند به شماره فراخوان درج‌شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: ۲۰۰۲۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۰۳ ردیف‌های ۱۶ و ۱۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: شماره قطعه   متراژ قیمت پایه کارشناسی (ریال)   مبلغ تضمین (ريال)   ۹۱۱۱-۵۱   ۱۱۹   ۷۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۵۱   ۵۶۳٫۲۴ ۳۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

 

اصلاحیه آگهی ۰۶/۱۴۰۲

موضوع: فروش ۱۷ قطعه زمین در شهر پرند

به شماره فراخوان درج‌شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: ۲۰۰۲۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۰۳

ردیف‌های ۱۶ و ۱۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

شماره قطعه

 

متراژ قیمت پایه کارشناسی (ریال)

 

مبلغ تضمین (ريال)

 

۹۱۱۱-۵۱

 

۱۱۹

 

۷۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۵۱

 

۵۶۳٫۲۴ ۳۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

علی ردانی

سرپرست امور بازرگانی و قراردادها