۳۸۹۷ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید SEAT CAGE

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید SEAT CAGE موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام […]

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید SEAT CAGE موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳-۰۵۸

واحد تدارکات: داخلي ۲۵۳۴-۲۵۴۷

واحد تعمیرات ابزار دقیق: داخلي ۲۳۲۰

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۰

                              

 روابط‌عمومی شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام)