۳۸۹۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – عملیات رنگ‌آمیزی جداول

تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۳–۷   شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد اجرای پروژه عملیات رنگ‌آمیزی جداول بلوارهای رسول اکرم (ص) جنوبی، امام علی (ع) شمالی، ولیعصر (عج)، امام صادق (ع)، وحدت، مدرس، کوزه ۵ (صیاد شیرازی، محلاتی و […]

تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۳۷

  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد اجرای پروژه عملیات رنگ‌آمیزی جداول بلوارهای رسول اکرم (ص) جنوبی، امام علی (ع) شمالی، ولیعصر (عج)، امام صادق (ع)، وحدت، مدرس، کوزه ۵ (صیاد شیرازی، محلاتی و بابایی)، خلیج‌فارس، ۲۲ بهمن (شمال و جنوب)، فاز ۴ (جنوب و شمال)، زون‌های تحویلی کیسون، المپیک و … در قبال ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدشرایط كه داراي حداقل رتبه ۵ ابنیه و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۴۰۴۲۴۵/۹۹ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ و بخش‌نامه ۱۹۴۰۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ از سازمان برنامه‌وبودجه كشور می‌باشند را با شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۲۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع كل برآورد: ۵۶٫۶۹۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال (بر اساس فهرست‌بهای سال ۱۴۰۲)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۲٫۸۳۴٫۵۸۷٫۵۰۰ ریال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ تا روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها: مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخلی ۵۸۰ بابت اسناد و بابت مسائل فنی با آقای میرزاپور با شماره موبایل ۰۹۱۹۹۹۱۸۸۳۸ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی‌کیفی و پیشنهاد پاکت‌های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند