۱۸۲۰ آگهی – شهرداری کرمان- تملک

آگهی تملک  شهرداری کرمان به استناد مفاد لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی، در نظر دارد نسبت به اجرای طرح تفصیلی بافت کهن شهر کرمان و پروژه طرح تعریض ادامه خیابان معلم (حدفاصل خیابان قدس تا تجلی) به شرح کروکی ذیل اقدام […]

آگهی تملک

 شهرداری کرمان به استناد مفاد لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی، در نظر دارد نسبت به اجرای طرح تفصیلی بافت کهن شهر کرمان و پروژه طرح تعریض ادامه خیابان معلم (حدفاصل خیابان قدس تا تجلی) به شرح کروکی ذیل اقدام نماید ، لذا نظر به مراتب اقتضا دارد مالکان حقیقی یا حقوقی حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ چاپ این آگهی ضمن مراجعه به مدیریت املاک شهرداری منطقه به آدرس میدان عاشورا شهرداری منطقه یک و ارائه اسناد و مدارک مثبته نسبت به استرداد حقوق قانونی خویش برابر مقررات اقدام نمایند . لازم بذکر است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات موضوعه نسبت به تملک اقدام و هیچ گونه اعتراضی هم مسموع نخواهد بود.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان