معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به مزایده گذاشته می‌شود

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، در نظر دارد معادن تحت تملک خود را از طریق مزایده عمومی واگذار کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، این مهم طی نامه‌ای از سوی فرید دهقانی؛ مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به رضا محتشمی پور؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، اعلام شده است. برپایه نامه مذکور، صندوق یاد شده […]

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، در نظر دارد معادن تحت تملک خود را از طریق مزایده عمومی واگذار کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، این مهم طی نامه‌ای از سوی فرید دهقانی؛ مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به رضا محتشمی پور؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، اعلام شده است. برپایه نامه مذکور، صندوق یاد شده در نظر دارد به موجب آگهی مزایده که از روز چهارشنبه (۲۹ شهریور ۱۴۰۲) با شماره مزایده ۱۰۰۲۰۰۱۰۲۷۰۰۰۰۰۳ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتشر شده، معادن تحت تملک خود را از طریق مزایده عمومی واگذار کند.