روزنامه مناقصه مزایده ۳۸۹۹ (۰۲٫۰۷٫۰۶)

👇🏻👇🏻 ۰۰۳۸۹۹

👇🏻👇🏻

۰۰۳۸۹۹