۳۹۰۰ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید شل کوره

مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید شل کوره

مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید شل کوره