روزنامه مناقصه مزایده ۳۹۰۰ (۰۲٫۰۷٫۰۸)

👇🏻👇🏻 ۳۹۰۰

👇🏻👇🏻

۳۹۰۰