۱۸۲۰ مناقصه – شرکت شهرکهای صنعتی فارس – فضای سبز

آگهی فراخوان مناقصه ۱۷۲- ۹۴ شرکت شهرکهای صنعتی فارس در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و نظافت خیابانها، معابر، جوی‌ها و جداول شهرک‌ها و نواحی صنعتی منطقه ۳ و ۴ استان فارس را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و به روش دومرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اشخاص حقیقی و […]

آگهی فراخوان مناقصه

۱۷۲- ۹۴

شرکت شهرکهای صنعتی فارس در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و نظافت خیابانها، معابر، جوی‌ها و جداول شهرک‌ها و نواحی صنعتی منطقه ۳ و ۴ استان فارس را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و به روش دومرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تایید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی (پایه خدمات عمومی و خدمات فضای سبز) واگذار نماید.

۱٫ محل اجرای کار: شهرکها و نواحی صنعتی منطقه ۳ و ۴ فارس

۲٫ مدت اجرا: ۱۲ (دوازده) ماه

۳٫ برآورد اولیه: ۱۲٫۱۳۳٫۱۲۵٫۸۹۱ریال می‌باشد.    

۴٫ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.  

۵٫ زمان فروش اسناد مناقصه: از ۹۴٫۱۲٫۱۱ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۶

۶٫ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۵

۷٫ زمان بازگشایی پاکات مناقصه (الف و ب): مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۶

۸٫ محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شیراز بلوار زند، روبروی دانشکده پزشکی، شرکت شهرکهای صنعتی فارس (امور قراردادها)

جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفی‌نامه الزامی است.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند.

 http://iets.mporg.ir

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی فارس