۳۹۱۱ مناقصه – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد – خرید تجهیزات یدک و دوربین نظارت ترافیکی.

آگهی مناقصه‌عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۵۰۰۰۰۱۳ موضوع: خرید تجهیزات یدک و دوربین نظارت ترافیکی. مبلغ برآورد: ۴۳٫۶۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال. جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می‌گردد. سازمان حمل و نقل […]

آگهی مناقصه‌عمومی

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۵۰۰۰۰۱۳

موضوع: خرید تجهیزات یدک و دوربین نظارت ترافیکی.

مبلغ برآورد: ۴۳٫۶۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می‌گردد.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد