۳۹۱۳ مناقصه – سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد – عملیات نگهداری، تعمیرات و حفاظت از ۲۴ دهانه پل عابر پیاده

  آگهی مناقصه‌عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۵۰۰۰۰۱۴ موضوع: انجام عملیات نگهداری، تعمیرات و حفاظت از ۲۴ دهانه پل عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر مشهد مقدس. مبلغ برآورد: ۷۹٫۱۳۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال. جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در […]

 

آگهی مناقصه‌عمومی

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۵۰۰۰۰۱۴

موضوع: انجام عملیات نگهداری، تعمیرات و حفاظت از ۲۴ دهانه پل عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر مشهد مقدس.

مبلغ برآورد: ۷۹٫۱۳۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می‌گردد.

سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد