۳۹۱۹ مناقصه – سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد – خرید تجهیزات ترافیکی

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۵۰۰۰۰۰۱۸ موضوع: خرید تجهیزات ترافیکی مبلغ برآورد: ۵۰٫۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می‌گردد.                                                             سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۵۰۰۰۰۰۱۸

موضوع: خرید تجهیزات ترافیکی

مبلغ برآورد: ۵۰٫۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می‌گردد.

                                                          

 سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد