۱۸۲۱مزایده – اداره كل راه و شهرسازي يزد – فروش زمین

 آگهي مزايده زمين نوبت اول اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظردارد قطعه زمين شماره ۱۵۵فرعي از پلاك ۱۱۱۱فرعي از۱۱۰۵۰اصلي بخش ۳۴به مساحت ۴۵۰مترمربع با كاربري صنعتي واقع در مهريز و قطعه زمين شماره يك از پلاك ۴فرعي از۱۰۰۴۰اصلي بخش ۵يزد واقع در شهرستان يزد به مساحت ۲۰۰۰مترمربع با كاربري خدماتي (پمپ بنزين) را […]

 آگهي مزايده زمين

نوبت اول

اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظردارد قطعه زمين شماره ۱۵۵فرعي از پلاك ۱۱۱۱فرعي از۱۱۰۵۰اصلي بخش ۳۴به مساحت ۴۵۰مترمربع با كاربري صنعتي واقع در مهريز و قطعه زمين شماره يك از پلاك ۴فرعي از۱۰۰۴۰اصلي بخش ۵يزد واقع در شهرستان يزد به مساحت ۲۰۰۰مترمربع با كاربري خدماتي (پمپ بنزين) را به صورت واگذاري قطعي، ۵ قطعه زمين از پلاك ۶۶فرعي از۱۴۵۶۵باكاربري دامداري واقع درمحمودي و قطعه زمين شماره ۱۳از پلاك ۷فرعي از ۵۳۶۵ اصلي بخش ۱۰يزد به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با كاربري پاركينگ واقع درشهرك صنعتي اشكذر را به صورت اجاره ۵ ساله  به شرح جدول ذيل از طريق مزايده واگذار نمايد بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار دومين آگهي به مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي واقع در خيابان آيت ا.. كاشاني، خيابان مسكن و شهرسازي ساختمان شماره دو راه و شهرسازي مراجعه نمايند. مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست ساختمان شماره دو به مدت ده روز از پايان دريافت مدارك و حداكثر مدت زمان جهت بررسي پيشنهادها تعيين برنده و ابلاغ به برندگان ده روز از تاريخ تحويل پيشنهادها مي‌باشد.

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي يزد

قطعه/فرعي

پلاك

مساحت(مترمربع)

كاربري

قيمت و نحوه پرداخت

۱۵۵

۱۱۱۱فرعي از۱۱۰۵۰اصلي بخش ۳۴يزد(مهريز)

 

۴۵۰مترمربع

 

صنعتي

۹۵۰۰۰۰ريال(بدون آماده سازي) به صورت نقد

۱۳

۷فرعي از۵۳۶۵اصلي بخش ۱۰يزد(شهرك صنعتي اشكذر)

 

۵۰۰۰مترمربع

 

پاركينگ

به صورت اجاره ۵ ساله با اجاره سال اول ۶۰۰۰۰۰۰ ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا ۵ سال هر سال ۲۰% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

۱۵

۶۶فرعي ۱۴۵۶۵اصلي بخش ۸يزد

۳۲۳متر مربع

دامداري

به صورت اجاره ۵ ساله با اجاره سال اول ۴۳۲۰۰۰۰ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا ۵ سال هر سال ۲۰% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

۲۵

۶۶فرعي ۱۴۵۶۵اصلي بخش ۸يزد

۸/۵۴۹مترمربع

دامداري

به صورت اجاره ۵ ساله با اجاره سال اول ۹۳۶۰۰۰۰ ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا ۵ سال هر سال ۲۰% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

۲۶

۶۶ فرعي ۱۴۵۶۵اصلي بخش ۸يزد

۳/۵۵۱

دامداري

به صورت اجاره ۵ ساله با اجاره سال اول ۸۶۴۰۰۰۰ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا ۵ سال هر سال ۲۰% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

۳۰

۶۶ فرعي ۱۴۵۶۵اصلي بخش ۸يزد

۱۱۹۳

دامداري

به صورت اجاره ۵ ساله با اجاره سال اول ۱۵۸۴۰۰۰۰ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا ۵ سال هر سال ۲۰% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

۳۱

۶۶ فرعي ۱۴۵۶۵اصلي بخش ۸يزد

۱۱۹۳

دامداري

به صورت اجاره ۵ ساله با اجاره سال اول ۱۵۸۴۰۰۰۰ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا ۵ سال هر سال ۲۰% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

۱

ازپلاك ۴ فرعي ۱۰۰۴۰اصلي بخش ۵يزد (ملاباشي)

۲۰۰۰مترمربع

پمپ بنزين

۸۰۰۰۰۰ريال (بدون آماده سازي) به صورت نقد