۳۹۳۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – اتلاف و مبارزه با آفات

تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۳-۸   شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، جهت اتلاف و مبارزه با آفات (جانوران موذی، حشرات و …) واقع در فازهای طرح مسکن مهرشهر جدید پرند، حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدشرایط كه توانایی […]

تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۳-۸

  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، جهت اتلاف و مبارزه با آفات (جانوران موذی، حشرات و …) واقع در فازهای طرح مسکن مهرشهر جدید پرند، حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدشرایط كه توانایی اجرای کار را داشته و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (رتبه ۷) و معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی در زمينه موضوع مناقصه و همچنین تأییدیه صلاحیت انجام کار ازنظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی باشند را به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۲۷ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع کل برآورد: ۲۳٫۲۵۶٫۴۳۰٫۸۳۰ ریال

نوع مناقصه: عمومي يك مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۱.۱۶۲٫۸۲۱٫۵۴۲ ریال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲ می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز یکشنبه مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ تا روز شنبه مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۵:۳۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت ۱۵:۳۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها: مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۶۷۹۰۰۵۴-۰۲۱ با داخلی ۱۵۳ بابت اسناد و بابت مسائل فنی با آقای میرزاپور با شماره موبایل ۰۹۱۹۹۹۱۸۸۳۸ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی‌کیفی و پیشنهاد پاکت‌های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند