۱۸۲۱ آگهی – شركت برق منطقه‎اي يزد – اطلاعیه

اطلاعيه نوبت دوم شركت برق منطقه‎اي يزد حسب اختيارات حاصله از قانون سازمان برق ايران و در اجراي ماده۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۲۷/ت/۵۰۷۳۲ ه مورخ ۹۴٫۲٫۶ هيئت محترم وزيران  و به منظور اطلاع ذوي‎الحقوق احتمالي واقع در مسير خط کابل زمینی ۶۳ كيلوولت پست مدرس (محل پل شهید قهاری یزد ) بشرح ذيل به اطلاع  مي رساند نظر […]

اطلاعيه نوبت دوم

شركت برق منطقهاي يزد حسب اختيارات حاصله از قانون سازمان برق ايران و در اجراي ماده۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۲۷/ت/۵۰۷۳۲ ه مورخ ۹۴٫۲٫۶ هيئت محترم وزيران 

و به منظور اطلاع ذويالحقوق احتمالي واقع در مسير خط کابل زمینی ۶۳ كيلوولت پست مدرس (محل پل شهید قهاری یزد ) بشرح ذيل به اطلاع  مي رساند

نظر به اينكه به زودي عمليات جابجایی ۵۰۰ متر از  مسير خط فوقالذكر به شرح كروكي ترسيمي آغاز ميگردد. برابر مصوبه فوق‌الذكر حريم خط مذكور در زیر زمین

و زیر سطح آب برابر نیم متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از محور کابل مطابق ضوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی مي‌باشد كه هر گونه عمليات

ساختماني و اقداماتي نظير ايجاد تاسيسات صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تاسيسات دامداري يا باغ يا درختكاري در مسير و حريم زميني و هوايي

خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و سطحي، حفظ يا كاشت درختان كم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از 

دكل حفاري، اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، راه سازي و احداث شبكه آبياري مشروط بر اينكه مانعي براي دسترسي به خطوط برق براي وزارت نيرو و شركت‌هاي

برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط برق نگردد با رعايت ماده ۸ اين تصويب‌نامه بلامانع است. تراكم و نوع درختان كم ارتفاع با توجه به 

وضعيت جغرافيايي محل و ساير شرايط توسط وزارت نيرو با كسب اطلاع از مراجع ذي ربط اعلام خواهد شد. ايجاد شبكه آبياري، حفر چاه و قنوات و راه سازي 

در اطراف پايه‌هاي خطوط نبايد در فاصله كمتر از (۳) متر از پايه‌ها انجام گيرد. بهره‌برداري از معادن بايد با رعايت ضوابط فني از جمله ضوابط استقامت خطوط و 

در فاصله بيشتر از حريم زميني مربوط به آن خط از اطراف پايه‌هاي آن انجام پذيرد. استفاده از مواد منفجره در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است.

   لذا مالكين و ذوي الحقوق حقيقي و حقوقي بايد پس از آگاهي كامل از مصوبه و مسير خط در صورت داشتن هرگونه حقي يا طرح يا ابهام و سوالي در خصوص 

مشخصات و متراژ حريمهاي اين خط ميتوانند ظرف حداكثر يكماه از تاريخ درج آخرين آگهي كه در دو نوبت، به فاصله ۱۵ روز در همين روزنامه منتشر ميگردد 

مراتب را كتباً به دفتر حقوقي و رسيدگي بشكايات شركت برق منطقهاي يزد واقع در يزد بلوار دانشجو جنب دانشگاه علم و هنر يا با شماره تلفن ۳۸۲۵۰۰۷۴ 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.

                                                                                                                شركت برق منطقهاي يزد