۲۰۲۰ مناقصه -شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- احداث خطوط انتقال آب

آگهی تجدید فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (يك مرحله‌ای – نوبت اول) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي ازشرکت آب و فاضلاب استان تهران ۲-موضوع مناقصه: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عمليات اجرایی احداث خطوط انتقال آب چدن داکتیل به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر […]

آگهی تجدید فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(يك مرحله‌ای نوبت اول)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي ازشرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲-موضوع مناقصه: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عمليات اجرایی احداث خطوط انتقال آب چدن داکتیل به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر

۳-مهلت و محل دریافت اسناد تجدید ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۹٫۱۶ با معرفی‌نامه معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران  دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۴-مدت اجراي عمليات: یک سال می‌باشد.   

۵-مبلغ برآورد : ۵٫۳۰۵٫۷۷۴٫۰۵۰ ریال بر اساس فهرست بها پایه خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۵

۶-محل اعتبار: طرحهای عمرانی- اوراق مشارکت – اسناد خزانه اسلامی

۷–مبلغ تضمینشرکت در مناقصه: به میزان ۲۶۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

-ضمانت‌نامه بانکی معتبر صادره از بانکهای رسمی و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا

-به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-مهلت و محل تحویل پاکات تجدیدارزیابی و مناقصه: تا ساعت ۱۵روز سه‌شنبه مورخ۹۵٫۰۹٫۳۰ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

۹-زمان و محل بازگشایی پاکات تجدید ارزیابی: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ۹۵٫۱۰٫۰۱ در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

۱۰-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۱-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد :۷۰۰٫۰۰۰ ريال (هفتصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:

(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir)  (http://www.iets.mporg.ir)