۱۸۲۱مناقصه – دانشگاه سمنان- انتخاب پیمانکارجهت تکمیل پروژه دانشکده زیست علوم

آگهی مناقصه دو مرحله‌ای انتخاب پیمانکارجهت تکمیل پروژه دانشکده زیست علوم پایه دانشگاه سمنان نوبت دوم دانشگاه سمنان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه تکمیل دانشکده زیست علوم پایه را به پیمانکاران واجد شرایط که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه و پنج تاسیسات بوده و همچنین سابقه اجرایی لازم  دراین خصوص را داشته باشند از طریق […]

آگهی مناقصه دو مرحله‌ای

انتخاب پیمانکارجهت تکمیل پروژه دانشکده زیست علوم پایه دانشگاه سمنان

نوبت دوم

دانشگاه سمنان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه تکمیل دانشکده زیست علوم پایه را به پیمانکاران واجد شرایط که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه و پنج تاسیسات

بوده و همچنین سابقه اجرایی لازم  دراین خصوص را داشته باشند از طریق برگزری مناقصه و با شرایط ذیل واگذار نماید:

۱-برآورد عملیات بر اساس فهرست بهاء پایه سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبلغ تقریبی   ۳۱٫۷۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲-مدت اجرای پروژه ۱۲ماه شمسی می‌باشد.

۳-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال(یک میلیاردو هفتصد میلیون ریال) می‌باشد.

پیمانکاران واجد شرایط در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه می‌توانند از تاریخ چاپ آگهی لغایت شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ با در دست داشتن معرفی‌نامه 

رسمی به آدرس: سمنان- بلوار میرزای شیرازی –کوی ۱۲ –ساختمان مهستان – دفتر مهندسین مشاور آتون پارت مراجعه نمایند.

کلیه اسناد مناقصه پس از تکمیل  تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۷ به آدرس: سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک–

سازمان مرکزی – اداره دبیرخانه مرکزی تحویل گردد.

متقاضیان درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن۳۳۶۵۴۱۵۲-۰۲۳ تماس حاصل نمایند.

     زمان بازگشایی پاکت‌ها ساعت ۱۰صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۸ می‌باشد.

لازم به ذکر است پس از ارزیابی اسناد مناقصه وکسب حداقل امتیاز لازم در ارزیابی، نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت متقاضی اقدام خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه سمنان