۲۰۲۱ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول    RHS-9345901- T11درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید P/F BROOKS براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول 

 

RHS-9345901- T11درخواست شماره:  

موضوع آگهي:

خرید P/F BROOKS

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس