۳۹۳۷ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد – خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اطفاء حریق

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۸۰ موضوع: خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اطفاء حریق شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد مبلغ برآورد: ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۸۰

موضوع: خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اطفاء حریق شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج گردیده است.

شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد