۲۰۲۲ مزایده – شهرداری رباط کریم – فروش سالن سینما فرهنگ

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۰۸۴/۹۵مورخ ۹۵٫۰۸٫۱۷ شورای محترم اسلامی شهر، ساختمان مجموعه سینما فرهنگ رباط کریم را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.   کاربری ملک متراژ به مترمربع قیمت پایه کارشناسی به ریال توضیحات مدت واگذاری ۱ سالن سینما ۷۳۰ مترمربع ماهیانه ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم

شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۰۸۴/۹۵مورخ ۹۵٫۰۸٫۱۷ شورای محترم اسلامی شهر، ساختمان مجموعه سینما فرهنگ رباط کریم را از

طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

 

کاربری ملک

متراژ به مترمربع

قیمت پایه کارشناسی به ریال

توضیحات

مدت واگذاری

۱

سالن سینما

۷۳۰ مترمربع

ماهیانه ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

واقع در طبقه همکف و با ظرفیت ۶۱۰ صندلی

۳ سال با افزایش ۲۰ % در هر سال

۱-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.

۲-ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مزایده الزامیست.

۳-هزینه درج دو نوبت آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برندگان مزایده می‌باشد.

۴- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: متقاضیان واجد شرایط و دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح و سوابق کاری مفید در این زمینه می‌توانند جهت کسب

اطلاعات بیشتر حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی ضمن پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد مزایده به امور پیمان‌های این

شهرداری واقع در کیلومتر ۳۶ جاده تهران – ساوه شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

۵- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج می‌باشد. ۲۳۲/ر/۹۵

مختاری – شهرداری رباط کریم