۲۰۲۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید ماده شیمیایی

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHS-9548921- T04درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید ماده شیمیایی دمولسی فایر براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHS-9548921- T04درخواست شماره:  

موضوع آگهي:

خرید ماده شیمیایی دمولسی فایر

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس