۲۰۲۲ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل- کابل

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در نظر دارد اجناس اسقاط، مستعمل، راکد و مازاد بر نیاز خود را از قبیل کابل متفرقه اسقاط، سیم آلومینیومی و مسی اسقاط  را (طبق جدول ذیل) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم شرکت در مزایده می‌توانند با واریز مبلغ […]

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در نظر دارد اجناس اسقاط، مستعمل، راکد و مازاد بر نیاز خود را از قبیل کابل متفرقه اسقاط، سیم آلومینیومی و مسی اسقاط  را (طبق جدول ذیل) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم شرکت در مزایده می‌توانند با واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال به حساب سیبای شماره ۰۱۰۳۸۱۵۸۲۲۰۰۱ شرکت نزد  بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل از روز دوشنبه مورخه ۹۵٫۰۹٫۱۵ لغایت روز چهارشنبه مورخه۹۵٫۰۹٫۲۴ در اوقات اداری جهت خرید اسناد مزایده به یکی از آدرسهای زیر مراجعه فرمایند.

۱-تهران میدان ونک خیابان برزیل جنب بانک تجارت ساختمان شهید عباسپور، بلوک ۲، نیم طبقه دوم دفتر برق آذربایجان  تلفن  ۸۸۸۸۷۰۸۶ ۰۲۱ به نمایندگی آقای موسی بهرامی تلفن  ۰۹۱۴۳۱۴۴۹۸۳

۲- اردبیل شهرک اداری بعثت (کارشناسان)شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، طبقه اول، امور تدارکات (گروه کارشناسان مناقصات و قراردادها) تلفن ۹- ۳۳۷۴۱۶۰۱ -۰۴۵

ردیف

موضوع مزایده

مقدار حدودی

واحد

مبلغ سپرده (ریال)

۱

کابل متفرقه اسقاط

۵

تن

۱۱۵۰۰۰۰۰

۲

سیم آلومینیومی اسقاط

۲۰

تن

۸۰۰۰۰۰۰۰

۳

سیم مسی اسقاط

۳۵۰

تن

۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰

توضیح اینکه فروش کابل  و سیم مسی و آلومینیومی به شرکتهای تولیدی سیم و کابل و یا ذوب فلزات و کابل صورت خواهد گرفت . حضور اشخاص حقیقی نیز با ارائه نامه نمایندگی محضری از سوی شرکتهای فوق الذکر بلامانع میباشد .

۱-    محل برگزاری جلسه مزایده: اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت می‌باشد.

۲-    زمان برگزاری جلسه مزایده: ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخه ۹۵٫۱۰٫۱۱ می‌باشد.

۳-    حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در جلسه مزایده آزاد می‌باشد.

۴-    آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۹۵٫۱۰٫۱۱می‌باشد.

۵-    محل تحویل پیشنهادات اردبیل، دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل واقع در طبقه همکف شرکت می‌باشد.

۶-    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، بدون لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-    پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (بصورت اعداد و حروف) تعیین و در پاکتهای لاک و مهر شده به شرکت تسلیم شود . پاکت مزبور صرفا در جلسه کمیسیون مزایده گشوده خواهد شد .

۹– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

۱۰-پرداخت هزینه درج آگهی مزایده در جراید بعهده برندگان مزایده بوده و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹ % از برندگان مزایده اخذ خواهد شد .

۱۱-برنامه بازدید از اجناس طبق برنامه زمان بندی مندرج در اسناد مزایده خواهد بود.

۱۲-آگهی مزایده در سایتهای زیر قابل مشاهده می‌باشد.

الف) سایت شرکت توانیر                       www.tavanir.ir

ب) شبکه اطلاع رسانی مناقصات کشور               http://iets.mporg.ir

ج) سایت شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل      www.aped.ir

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل