۲۰۲۲ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی – پروژه های عمرانی

آگهی فراخوان مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی  مناقصات عمومی یک مرحله‌ای ۹۵٫۰۱ و ۹۵٫۰۲ (توام با ارزیابی کیفی) (نوبت اول) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه‌های عمرانی خود را که از محل اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۳۹۵ دارای تخصیص ۱۰۰ % (شامل اسناد خزانه) می‌باشد، با مشخصات زیر […]

آگهی فراخوان مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 

مناقصات عمومی یک مرحله‌ای ۹۵٫۰۱ و ۹۵٫۰۲ (توام با ارزیابی کیفی)

(نوبت اول)

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه‌های عمرانی خود را که از محل اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۳۹۵ دارای تخصیص ۱۰۰ % (شامل اسناد خزانه) می‌باشد، با مشخصات زیر به پیمانکار واگذار نماید. لذا از تمامی پیمانکاران واجد شرایط که دارای حداقل رتبه ۵ در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشند دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.

*شرح مناقصات (برآوردها براساس فهرست بهای پایه رشته‌های تاسیساتی برقی و ابنیه سال ۱۳۹۵ می‌باشد.)

مناقصه ۰۱/۹۵: احداث ۹ کیلومتر خط دو مداره فشار متوسط از کارخانه قند شیروان تا کارخانه سیمان بجنورد با سیم آلومینیوم روپوشدار نمره ۱۲۰ (CCT) با مبلغ برآوردی ۹٫۱۷۹٫۳۳۹٫۲۳۴ ریال.

مناقصه ۰۲/۹۵: احداث ۹ کیلومتر خط دو مداره از روستای قوچ قلعه بجنورد تا کارخانه سیمان با سیم آلومینیوم روپوشدار نمره ۱۲۰ (CCT) با مبلغ برآوردی ۱۰٫۲۰۰٫۲۳۱٫۴۲۱ ریال.

*مهلت، محل دریافت و تحویل اسناد: از تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ تا تاریخ ۱۷/۰۹/۹۵ و محل آن بجنورد- خیابان طالقانی غربی- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی- امور تدارکات (تلفن تماس ۳۲۲۳۵۱۳۴- ۰۵۸) مراجعه و در قبال واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به ازاء هر مناقصه، به حساب سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۸۰۶۱۲۰۰۰۹ به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، اسناد را دریافت نمایند.

*تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۹/۹۵ می‌باشد و تاریخ گشایش پاکات، مناقصه ۰۱/۹۵ ساعت ۱۵، مناقصه ۰۲/۹۵ ساعت ۱۵:۱۵ عصر روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۹/۹۵ می‌باشد.

*مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: تضمین لازم جهت شرکت در مناقصه ۰۱/۹۵ مبلغ ۳۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، مناقصه ۰۲/۹۵ مبلغ ۳۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که برابر آیین‌نامه تضمینات دولتی ترجیحا به صورت وجه نقد، واریز به حساب سیبا (بانک ملی) شماره ۲۱۷۵۰۹۱۸۰۴۰۰۳ به نام بانک دریافت وجوه سپرده این شرکت و یا ضمانت‌نامه بانکی به نفع کارفرما ارائه گردد.

*قابل ذکر است اسناد مناقصه از سایتهای زیر نیز قابل رویت می‌باشد.

۱-سایت تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR

۲-سایت ملی مناقصات کشور WWW.IETS.MPORG.IR

به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌گردد. مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی