۳۹۴۳ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عمليات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق به روش خط گرم

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراي عمليات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق به روش خط گرم با ارزیابی کیفی(تجدیدی) در محدوده منطقه برق  شمیران  خود را به پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی واگذار نماید . شرح مختصري از […]

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراي عمليات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق به روش خط گرم با ارزیابی کیفی(تجدیدی) در محدوده منطقه برق  شمیران  خود را به پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی واگذار نماید .

شرح مختصري از کار:

شماره مناقصه  سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۴۹۵۰۰۰۰۰۱۰
شماره مرجع مناقصه ۰۲۰۳۱۰۴۳۵
منطقه برق شمیران
موضوع مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق به روش خط گرم(تجدیدی)
برآورد انجام کار(ریال) ۱۵،۱۰۶،۵۸۴،۴۰۱
مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار ( ريال ) ۱،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰
مهلت فروش اسناد از روز  دو شنبه  تاریخ۲۹/۰۸/۱۴۰۲  لغایت  روز  شنبه  تاریخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تاريخ  تحويل اسناد  به دستگاه مناقصه گزار تاساعت ۹ صبح روز دو شنبه ۲۰/۰۹/۱۴۰۲
ارزیابی کیفی دارد
تاريخ بازگشائي اسناد مناقصه ساعت۱۵  بعداز ظهر روز دو شنبه  مورخ   ۲۰/۰۹/۱۴۰۲
محل تحويل و بازگشايي اسناد تهران- حد فاصل میدان قدس و میدان تجریش جنب بیمارستان شهدای تجریش منطقه برق  شمیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – اداره دبیرخانه و محل بازگشائی سالن جلسات منطقه

نوع سپرده فرآیند ارجاع کار: بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه بحساب جاری شماره   ۰۱۰۱۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و یا بلوکه از حساب مطالبات  تایید شده نزد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ فروش اسناد: جهت شركت در مناقصه ، مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال بصورت الكترونيكي  صرفا”از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشاني  www.setadiran.ir  – اقدام به خريد اسناد نمايند ضمنا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران ،  بازگشایی پاکت ها و اعلام و قبول برندگی از طریق همین درگاه انجام خواهد شد و مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲   می باشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،‌مشروط ،‌مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقا ” ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه :

– داشتن گواهینامه صلاحیت پيمانكاري دررشته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و   برنامه ريزي) الزامی میباشد.

– داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي كسب اطلاعات بيشتر :

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://www.tbtb.ir

 

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ(سهامی خاص)