۳۹۴۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – تأمین PARTS FOR TRUCK LOADING ARMS

مناقصه‌عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تأمین PARTS FOR TRUCK LOADING ARMS درخواست خرید شماره KBS-0234401 مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از […]

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تأمین PARTS FOR TRUCK LOADING ARMS درخواست خرید شماره KBS-0234401 مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید.

۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی و درج اسناد به نشانی مندرج دربند ۵

۲-آخرین‌مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب، ج) ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند ۵

۳-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱٫۷۹۵٫۸۳۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

۴-زمان گشایش پاکت‌های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از ارزیابی پیشنهادها می‌باشد.

۵-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR مراجعه نمایند.

 

روابط‌عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا