۳۹۴۴ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب زابل – انجام خدمات حجمی

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شرکت آب و فاضلاب زابل در نظر دارد به استناد آئین نامه معاملات شرکت‌های سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی و آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بمنظورانجام خدماتي به شرح ذیل از بین شرکت‌هاي واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده توسط ادارات […]

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب زابل در نظر دارد به استناد آئین نامه معاملات شرکت‌های سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی و آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بمنظورانجام خدماتي به شرح ذیل از بین شرکت‌هاي واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده توسط ادارات کل کار و امور اجتماعي و داراي تأیيديه معتبر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل از اداره کل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعي، جهت شرکت درمناقصه دعوت به عمل آورد.

۱- کارفرما: شرکت آب و فاضلاب زابل

۲- موضوع مناقصه: انجام خدمات حجمی (فنی، مالی، مشترکین، آزمایشگاه، حقوقی، خدمات، بازرگانی، راننده سبک و سنگین، حوادث و اتفاقات، اپراتور ۱۲۲ و تاسیسات، مدیریت بحران، امور دفتری و سایر امور) در سطح شهرستان زابل و ادارات تابعه.

۳- نوع فعالیت و رتبه شرکت: شرکتهای پشتیبانی و خدماتی که توأماً مجوز فعالیت در امور تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، خدمات عمومی، حمل و نقل و امور بهره برداری از تأسیسات را دارا می باشند. (حداقل رتبه ۶)

۴- مدت زمان اجرای کار: از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ به مدت یک سال پیش بینی شده است.

۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سه میلیاردو هشتصد میلیون ریال).

نوع تضمین:

الف- رسید بانکی واریز وجه نقد

ب- ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند به نفع کارفرما.

۶- تاریخ و مهلت تهیه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه:

مهلت تهیه اسناد ازریابی و مناقصه از تاریخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۰۲/۰۹/۱۴۰۲ می باشد.

آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی و مناقصه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۲ می باشد.

تاریخ جلسه ارزیابی کیفی ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ می باشد.

تاریخ گشایش پاکات مناقصه ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ می باشد.

لذا شرکتهای واجد شرايط مي توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال)، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه، مدارک لازم شامل پاکات (الف)، (ب) و (ج) را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و بصورت فایلهای pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند.

 

                                                                                                 

 شرکت آب و فاضلاب زابل