۳۹۴۴ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب زابل – تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

  آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شرکت آب و فاضلاب زابل در نظر دارد به استناد آئین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی و آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بمنظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات ذیل از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط و تعیین […]

  آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب زابل در نظر دارد به استناد آئین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی و آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بمنظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات ذیل از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده توسط ادارات کار و رفاه اجتماعی، جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل آورد.

۱- کارفرما: شرکت آب و فاضلاب زابل

۲- موضوع مناقصه:

تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ایستگاههای پمپاژ فاضلاب، انجام خدمات شست و شو و لایروبی شبکه های اصلی و فرعی و هم سطح سازی منهول های فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب در سطح شهرستان زابل

۳- نوع فعالیت و رتبه شرکت:

اشخاص حقوقی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری ازتاسیسات و تجهیزات آب حداقل پایه ۵ باشند. و یا پیمانکاران دارای رتبه صلاحیت در رشته آب حداقل پایه ۵

۴- مدت زمان اجرای کار: از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ به مدت یک سال شمسی پیش بینی شده است.

۵- محل انجام خدمات: در حوزه شهری شهرستان زابل

۶- مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه:

۱٫۹۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیاردونهصدو سی و چهارمیلیون ريال)

نوع تضمین: الف- رسید بانکی واریز وجه نقد ب- ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند به نفع کارفرما.

۷ -تاريخ و مهلت تهيه و بارگذاری اسناد مناقصه:

مهلت تهیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۰۲/۰۹/۱۴۰۲ می باشد.

آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۲ باشد.

تاریخ ارزیابی کیفی ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ می باشد.

تاریخ گشایش پاکات مناقصه ساعت ۱۱:۰۰ صبح مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ می باشد..

لذا شرکتهای واجد شرايط مي توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال)، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه، مدارک لازم شامل پاکات (الف)، (ب) و (ج) را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و بصورت فایلهای pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند.

 

 

شرکت آب و فاضلاب زابل