۳۹۴۴ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – خرید لوله ۱۴ اینچ UPVC ساده و مشبک۲

آب زندگی است، زندگی را هدر ندهید.   ((آگهی خرید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای)) طرح‌های عمرانی   شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوتنامه جهت سایر […]

آب زندگی است، زندگی را هدر ندهید.

 

((آگهی خرید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای))

طرح‌های عمرانی

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف موضوع شماره فراخوان مبلغ تضمین

شرکت در فرآیند

ارجاع کار به ريال

نوع تضمین شرکت

در فرآیند ارجاع کار

۱ خرید لوله ۱۴ اینچ UPVC ساده و مشبک، درپوش انتهایی و قطعه تبدیلی ۲۰۰۲۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۳۹ ۳٫۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫ واریز نقدی به‌حساب جاري شماره

۴۰۰۱۰۰۹۷۰۷۱۴۶۰۰۹ بانك ملی مرکزی مشهد

۲٫ ضمانتنامه بانکی

۳٫ اوراق مالی اسلامی

۲ خرید لوله فولادی ساده و مشبک ۳۵۰ ۲۰۰۲۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۴۴ ۲٫۹۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ خرید الکتروموتور و پمپ شناور ۲۰۰۲۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۴۵ ۴٫۴۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱-     مهلت دریافت اسناد: از مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ الی ۰۲/۰۹/۱۴۰۲

۲-     خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه: مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۲

۳-     گشایش پاکات مناقصه: مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲

۴-     مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت ۳ ماه می‌باشد.

۵-     اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۳۷۰۰۸۱۴۹-۰۵۱

۶-     هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

 

    دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد