۳۹۴۴ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید یک دستگاه فلنج فیسر

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKD-40210788))  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید یک دستگاه فلنج فیسر موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه […]

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKD-40210788))

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید یک دستگاه فلنج فیسر موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳ -۰۵۸

واحد تدارکات: داخلي ۲۵۳۸

واحد تعميرات: داخلي ۲۳۶۰

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۰

                              

 روابط‌عمومی شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام)