۳۹۴۴ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید stuffing box موردنیاز

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKS-40230431))  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید stuffing box موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق […]

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKS-40230431))

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید stuffing box موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳ -۰۵۸

واحد تدارکات: داخلي ۲۵۳۴

واحد تعميرات: داخلي ۲۳۵۰

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۰

                              

 روابط‌عمومی شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام)