۳۹۴۴ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید اوره فرمالدئيد

((آگهي مناقصه‌عمومی شماره PKS-40230008)) شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد مناقصه «خرید اوره فرمالدئيد» را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن به فروشنده ذیصلاح واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به […]

((آگهي مناقصه‌عمومی شماره PKS-40230008))

شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد مناقصه «خرید اوره فرمالدئيد» را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن به فروشنده ذیصلاح واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

ضمناً در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ۳۱۳۳-۰۵۸ داخلي ۲۶۵۰ و ۲۵۱۴ تماس حاصل فرمائيد.

 روابط‌عمومی شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام)