۳۹۴۴ مزایده – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور – فروش تعداد دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵

 آگهی مزایده‌عمومی شماره: (۱۰۰۲۰۹۱۲۳۵۰۰۰۰۰۴) موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده (۱۰۰۲۰۹۱۲۳۵۰۰۰۰۰۴) به‌صورت الکترونیکی به فروش برساند. تاریخ انتشار: از مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲   ساعت ۱۵:۰۰     […]

 آگهی مزایده‌عمومی شماره: (۱۰۰۲۰۹۱۲۳۵۰۰۰۰۰۴)

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده (۱۰۰۲۰۹۱۲۳۵۰۰۰۰۰۴) به‌صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: از مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲   ساعت ۱۵:۰۰     تا مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲   ساعت ۱۰:۰۰

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۵:۰۰

مهلت بازدید: از مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲    تا مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲  روزانه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۱۵:۰۰                        مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: از مورخ   ۲۹/۰۸/۱۴۰۲    ساعت ۱۵:۰۰ تا مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲  ساعت ۱۰:۰۰

زمان گشایش: مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲     ساعت ۱۰:۳۰

آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویلای اول، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۸۴۶۷۶