۳۹۴۴ مناقصه – شرکت گهر امداد سیرجان – خرید تجهیزات آتش‌نشانی

آگهی مناقصه‌عمومی خرید تجهیزات آتش‌نشانی شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد خرید تجهیزات آتش‌نشانی موردنیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی به شرکت‌های تأمین‌کننده واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲ به سایت این شرکت به آدرس www.goharemdad.ir مراجعه نمایند. ۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها […]

آگهی مناقصه‌عمومی خرید تجهیزات آتش‌نشانی

شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد خرید تجهیزات آتش‌نشانی موردنیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی به شرکت‌های تأمین‌کننده واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲ به سایت این شرکت به آدرس www.goharemdad.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۲٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- تاریخ بازدید از سایت: مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲

۶- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۷- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه (شرکت گهر امداد سیرجان)

۸- تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ آقای بلوردی (به‌غیراز ایام تعطیل)