۳۹۴۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی ایلام – خدمات بازیابی بخارات مخزن اتیلن واحد الفین

 آگهی فراخوان عمومی موضوع: خدمات بازیابی بخارات مخزن اتیلن واحد الفین شرکت پتروشیمی ایلام شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد «خدمات بازیابی بخارات مخزن اتیلن واحد الفین» را مطابق مشخصات بخارات اتیلن موجود در اسناد به مناقصه بگذارد. لذا بدینوسیله از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد اسناد مندرج در […]

 آگهی فراخوان عمومی

موضوع: خدمات بازیابی بخارات مخزن اتیلن واحد الفین شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد «خدمات بازیابی بخارات مخزن اتیلن واحد الفین» را مطابق مشخصات بخارات اتیلن موجود در اسناد به مناقصه بگذارد.

لذا بدینوسیله از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد اسناد مندرج در تارنمای شرکت به آدرس «www.ilampetro.com / بخش کمیسیون معاملات/ زیر بخش مناقصات» را دریافت و پیشنهادات فنی، مالی و تضامین خود را حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ به آدرس: ایلام، چوار، مجتمع پتروشیمی ایلام، ساختمان مدیریت، طبقه همکف، واحد کمیسیون معاملات ارسال نمایند. (مناقصه‌گران می‌توانند در خصوص چگونگی ارسال پاکات الف، ب و ج به اسناد مناقصه مراجعه نمایند.)

ضمناً مناقصه‌گران می‌بایست توان تودیع ضمانتنامه به میزان ۳% مبلغ پیشنهادی خود را داشته باشند.

در صورت نیاز، بازدید شرکت‌ها از محل پروژه با هماهنگی قبلی بلامانع می‌باشد.

 

آدرس مجتمع: ایلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، مجتمع پتروشیمی ایلام

تلفکس: ۳۲۷۲۳۹۴۸-۰۸۴ کدپستی: ۶۹۳۶۱۵۹۷۰۰