۲۰۲۳ مناقصه -شرکت عمران شهر جدید پرند- شبکه آب

تجديد مناقصه عمومي(همراه با ارزيابي كيفي) شماره ۲- ۹ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل را در قبال ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، به پيمانكاران […]

تجديد مناقصه عمومي(همراه با ارزيابي كيفي)

شماره ۲- ۹

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل را در قبال ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد نظر و  ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۹۴٫۰۳٫۰۵ از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید: ( تجديد آگهي مناقصه شماره ۴-۷)

عنوان پروژه

فاز

مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي ۹۵ (ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مدت قرارداد

اجراي مرحله اول آماده‌سازي معابر عمومي و شبكه جمع‌آوري آب‌هاي سطحي

جنوب فاز ۴

۴۵٫۷۲۳٫۶۴۱٫۳۲۴

۲٫۱۱۴٫۴۷۵٫۰۰۰

رتبه ۵ راه و باند

۱۰ماه

تكميل آماده‌سازي معابر عمومي و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي

جنوب‌غربي فاز ۵

۸۲٫۱۶۵٫۳۸۶٫۸۱۸

۲٫۸۴۳٫۳۰۸٫۰۰۰

رتبه ۵ راه و باند و۵ ابنيه

۱۲ماه

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزيابي كيفي)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است (در صورت شركت درهر مناقصه، ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد)

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ ۹۵٫۰۹٫۱۴تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۹٫۲۰(به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد: تا ساعت ۱۵:۳۰ ، مورخ۹۵٫۱۰٫۰۷

پ) محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره)

ت) تاريخ بازگشايي اسناد ارزيابي كيفي: ۹۵٫۱۰٫۰۸(حداقل امتياز ارزيابي كيفي جهت بازگشايي قيمت، ۶۰ امتياز مي‌باشد).

ث) تاريخ بازگشايي پيشنهادها ۹۵٫۱۰٫۱۲ ، ساعت ۱۰ صبح (اتاق جلسات)

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۷۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه،هر كدام از پروژه‌هاي فوق به صورت جداگانه به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : ۸-۵۶۷۹۰۰۳۶-۰۲۱)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه – مزايده، بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد. الف/۹۵

 

                        شرکت عمران شهر جدید پرند